W koszyku nie ma żadnych przedmiotów. Kup coś!
Lista kategorii artykułów

Serwis Przelewy 24

Regulamin Usługi Przelewy24

ARTYKUŁ 1. ZASADY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (zwanej dalej: „Ustawą”) przez PayPro S.A. w ramach Cukus na rzecz jego Użytkowników. W szczególności, niniejszy regulamin określa zasady dokonywania wypłat środków zgromadzonych na rachunku płatniczym Sprzedającego, prowadzonego przez operatora płatności w ramach Umowy ramowej o usługę płatniczą w rozumieniu Ustawy oraz zasady dokonywania wpłat przez Kupujących, w tym także podmiotów, o których mowa w art. 2.7. Regulaminu Cukus nieposiadających Konta, za zakupiony Towar w ramach Usługi Przelewy24, stanowiących pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy.


Informacje dotyczące podmiotu świadczącego Usługę Przelewy 24


1.1. Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą Przelewy24” na rzecz Użytkowników jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, numer NIP 7792369887, zwana dalej „PayPro”. PayPro realizując Usługę Przelewy24 występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu Ustawy. PayPro może wykonywać czynności objęte Usługą Przelewy24 za pośrednictwem agenta w rozumieniu Ustawy, którym jest: DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164. Organem sprawującym nadzór nad PayPro jest Komisja Nadzoru Finansowego. PayPro został wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP 24/2014. Głównym miejscem wykonywania działalności jest wskazana wyżej siedziba spółki PayPro S.A., adres do korespondencji: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, adres poczty elektronicznej: serwis@przelewy24.pl.


Opis podstawowych cech Usługi Przelewy24


1.2. Usługa Przelewy24 jest usługą płatniczą w rozumieniu Ustawy, polegającą na:


a. dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego Sprzedającego oraz wszelkich działaniach niezbędnych do prowadzenia rachunku płatniczego,


b. wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy Sprzedającego,


c. umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez Sprzedającego lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym Kupującego, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych Kupującego lub Sprzedającego, mających na celu przekazanie Sprzedającemu należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.


1.3. Warunkiem wykonania usługi płatniczej, o której mowa w ust. 1 .2. powyżej, dla konkretnej transakcji płatniczej jest istnienie zobowiązania pieniężnego, wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi w ramach Transakcji. W ramach Usługi Przelewy24 nie są obsługiwane transakcje płatnicze związane z Transakcjami w kategoriach wskazanych w Załączniku nr 4 Część III (Prowizje od sprzedaży), które nie są objęte prowizją od sprzedaży.


1.4. Usługa Przelewy24 dla Sprzedających obejmująca usługę płatniczą wskazaną w artykule 1.2. prowadzona jest na podstawie umowy ramowej, w rozumieniu Ustawy, dalej „Umowa ramowa”, której postanowienia zawiera niniejszy Załącznik. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o rachunku płatniczym, rozumie się przez to rachunek prowadzony dla Sprzedającego przez PayPro w ramach Usługi Przelewy24.


1.5. PayPro wykonuje zlecenia płatnicze Kupujących, o których mowa w artykule 1.2., na podstawie umowy o pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy. Szczegółowe zasady wykonywania zleceń płatniczych Kupujących (w tym Użytkowników nieposiadających Konta w Cukus) określa artykuł 6 niniejszego regulaminu.


1.6. Umowa ramowa pomiędzy PayPro a Sprzedającym zostaje zawarta z chwilą wykonania przelewu weryfikacyjnego, o którym mowa w artykule 3.5. po uprzedniej akceptacji regulaminu Usługi Przelewy24.


1.7. Akceptacja regulaminu Usługi Przelewy24 następuje poprzez wyrażenie zgody w formach udostępnianych w ramach Cukus Użytkownikom.


1.8. Treść niniejszego regulaminu, w tym Umowy ramowej, dostępna jest na stronie internetowej http://cukus.pl/article.php?id=15


1.9. w sposób umożliwiający jej utrwalanie oraz odtwarzanie przechowywanych danych w niezmienionej postaci. Akceptując niniejszy regulamin, Użytkownik wyraża zgodę aby informacje zawarte w niniejszym regulaminie były zamieszczone na wskazanej wyżej stronie internetowej przed zawarciem Umowy ramowej, stanowiąc w ten sposób udostępniony każdemu Użytkownikowi projekt Umowy ramowej. Treść Umowy ramowej, dostępna jest na stronie internetowej przez cały okres jej obowiązywania i w ten sposób jest dostępna dla Użytkowników.


1.10. Korzystanie z pełni funkcjonalności Usługi Przelewy24 przez Sprzedającego, który zawarł Umowę ramową, w szczególności możliwość korzystania z rachunku płatniczego wymaga pozytywnego przejścia procedury Identyfikacyjnej i Weryfikacyjnej Użytkownika, o której mowa w artykule 3 przed wykonaniem pierwszej transakcji płatniczej.


1.11. Umowa ramowa o świadczenie Usługi Przelewy24 dla Sprzedających zawarta jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż czas obowiązywania umowy określonej w artykule 2.5. Regulaminu Cukus. Rozwiązanie umowy z Cukus.com określonej w artykule 2.5. Regulaminu Cukus skutkuje jednocześnie rozwiązaniem Umowy ramowej zawartej z PayPro.


1.12. Korzystanie przez Użytkowników z Usługi Przelewy24 nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w ramach Usługi Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego. Środki pieniężne przechowywane na rachunku płatniczym prowadzonym przez PayPro na rzecz Sprzedającego nie są oprocentowane.


1.13. W ramach Usługi Przelewy 24 możliwe jest transferowanie (wypłata) na polecenie Sprzedającego środków znajdujących się na rachunku płatniczym prowadzonym przez PayPro na rzecz Sprzedającego w drodze przelewu na zdefiniowany przez Sprzedającego rachunek płatniczy, o którym mowa w artykule 5.3.


1.14. W ramach Usługi Przelewy24, PayPro posługuje się wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi, które dobiera z zachowaniem należytej staranności w wyborze.


1.15. W celu korzystania z Usługi Przelewy24 niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów oraz posiadanie rachunku płatniczego prowadzonego przez bank posiadające siedzibę na terytorium Polski z zastrzeżeniem artykułu 5.6.


1.16. Ilekroć w niniejszym regulaminie określany jest termin w dniach roboczych, przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.


1.17. Wszelkie operacje finansowe związane z Usługą Przelewy24 są dokonywane wyłącznie w walucie polskiej.


1.18. Usługa Przelewy24 jest wykorzystywana do realizacji płatności, w szczególności takich jak zapłata zobowiązań Kupujących wobec Sprzedających, które wynikają bezpośrednio z umów zawartych w ramach Transakcji oraz do wypłaty środków pochodzących z tytułu zawartych Transakcji na rzecz Sprzedającego zgodnie z artykułem 5.


1.19. Każdej transakcji płatniczej wykonywanej w ramach Usługi Przelewy24 nadany zostaje niepowtarzalny numer płatności, dalej „Identyfikator płatności”.


Statusy realizacji Usługi Przelewy24


1.20. Informacje dotyczące stanu realizacji Usługi Przelewy24 oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania transakcji płatniczych przeprowadzonych na rzecz Sprzedającego, i wypłat zleconych w sposób określony w artykule 5, dostępne są w ramach Konta prowadzonego dla Użytkownika w Cukus, a ponadto przekazywane są przez PayPro oraz Cukus.com na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Informacje o których mowa powyżej udostępniane są w sposób umożliwiający Sprzedającemu przechowywanie i odtwarzanie tych informacji w niezmienionej postaci. Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na powyższy sposób przekazywania informacji o transakcjach płatniczych.


Nieautoryzowane transakcje płatnicze


1.21. W celu uniknięcia dokonywania nieautoryzowanych transakcji płatniczych Sprzedający zobowiązany jest nie udostępniać danych dostępowych do Konta (login, hasło) osobom trzecim albowiem dane te umożliwiają korzystanie z funkcjonalności Konta, w tym składnia zleceń wypłaty środków zgromadzonych na rachunku płatniczym prowadzonym w ramach Usługi Przelewy24.


1.22. Sprzedający zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie PayPro stwierdzenie utraty, albo nieuprawnionego użycia danych identyfikacyjnych umożliwiających złożenie zlecenia płatniczego. Zgłoszenia należy kierować w sposób określony w artykule 1.22 i 1.23 w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku płatniczego Sprzedającego kwotą nieautoryzowanej transakcji lub od dnia, w którym transakcja miała być wykonana. Jeżeli Sprzedający nie dokona zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie, roszczenia Sprzedającego względem PayPro z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług płatniczych wygasają.


Kontakt z PayPro


1.23. Językiem, w którym PayPro porozumiewa się z Użytkownikami jest język polski. W tym języku sformułowane są wszystkie dokumenty kształtujące relacje pomiędzy Użytkownikami a PayPro.


1.24. Wszelką korespondencję Użytkownika adresowaną do PayPro należy kierować w formie pisemnej na adres PayPro. Wszelka korespondencja powinna zawierać co najmniej nazwę pod jaką występuje Użytkownik w Cukus oraz opis zgłoszenia. Korespondencja drogą elektroniczną co do zasady odbywa się z wykorzystaniem adresu e-mail przypisanego do Konta danego Użytkownika. Szczególne warunki przesyłania korespondencji zawierającej reklamacje opisane są w artykule 8.


1.25. Na żądanie złożone przez Użytkownika, zgłoszone w sposób określony w artykule 1.23 niniejszy regulamin dostarczany jest przez PayPro oraz Cukus.com w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji, a na wniosek i za zgodą Użytkownika pocztą elektroniczną.


Koszty związane z korzystaniem z Usługi Przelewy24


1.26. Użytkownik nie ponosi na rzecz PayPro opłat za korzystanie z Usługi Przelewy24 za wyjątkiem opłat za wykonanie odrębnych zleceń wypłaty w szczególnej formie wskazanych w artykule 5.6. i 5.7. Rozliczenie wynagrodzenia należnego PayPro z tytułu realizacji Usługi Przelewy24 w Cukus nastąpi na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Cukus.com a PayPro. Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z realizacją Usługi Przelewy24 na mocy umów zawartych przez Użytkownika z dostawcami usług płatniczych (bank lub centrum autoryzacyjno rozliczeniowe), a także ponoszenia kosztów transmisji poprzez sieć Internet danych związanych z korzystaniem z Usługi Przelewy24.


1.27. Sprzedający ma zapewniony w ramach Konta w Cukus stały dostęp do elektronicznego zestawienia operacji związanych z Usługą Przelewy24 dotyczących tego Sprzedającego, jednakże po upływie 60 dni Sprzedający może uzyskać powyższe dane w formie elektronicznej wyłącznie na pisemne żądanie skierowane do PayPro, z zastrzeżeniem artykułu 4.3.


ARTYKUŁ 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAYPRO

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej


2.1. W przypadku gdy transakcja płatnicza jest inicjowana przez Użytkownika (działającego w charakterze płatnika, to jest składającego zlecenie płatnicze) PayPro ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, chyba że:


a. Użytkownik nie powiadomił PayPro o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych w ramach Usługi Przelewy24 w terminie wskazanym w artykule 1.22.;


b. Identyfikator płatności podany przez Użytkownika jest nieprawidłowy;


c. do niewykonania lub nienależytego wykonania płatności w ramach Usługi Przezlewy24 doszło wyłącznie wskutek siły wyższej;


d. niewykonanie lub nienależyte wykonanie płatności w ramach Usługi Przelewy24 wynika z innych przepisów prawa;


e. PayPro udowodni, że dostawca Użytkownika otrzymał zlecenie płatnicze w postaci papierowej, a opóźnienie w wykonaniu zlecenia płatniczego nie przekroczyło jednego dnia roboczego.


2.2. W przypadku odpowiedzialności PayPro, o której mowa w artykule 2.1. PayPro, niezwłocznie zwraca temu Użytkownikowi kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej.


2.3. Jeżeli rachunek płatniczy Sprzedającego prowadzony przez PayPro został uznany zgodnie z art. 54 Ustawy, PayPro ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej. W takim wypadku PayPro, niezwłocznie przekazuje do dyspozycji Sprzedającego kwotę transakcji płatniczej albo, w przypadku gdy Sprzedający korzysta z rachunku płatniczego, PayPro uznaje rachunek płatniczy Sprzedającego odpowiednią kwotą w celu doprowadzenia rachunku płatniczego Sprzedającego do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej.


Odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie zlecenia płatniczego


2.4. W przypadku gdy zlecenie płatnicze Kupującego jest inicjowane przez Sprzedającego lub za jego pośrednictwem, z zastrzeżeniem art. 44 ust. 2, art. 143 ust. 2 oraz art. 149 Ustawy, PayPro ponosi wobec Sprzedającego odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie zlecenia płatniczego dostawcy usługi płatniczej Kupującego zgodnie z art. 56 Ustawy. Jeżeli PayPro ponosi odpowiedzialność zgodnie ze zdaniem poprzednim niezwłocznie przekazuje ponownie zlecenie płatnicze dostawcy Kupującego.


2.5. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej, za którą PayPro nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z ust. 2.4 powyżej, odpowiedzialność wobec Kupującego ponosi jego dostawca usług płatniczych. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia art. 144 ust. 2 Ustawy.


Zwrot kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej


2.6. Z zastrzeżeniem art. 44 ust. 2 Ustawy, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca usługi płatniczej Kupującego, o którym mowa w artykule 6.5, jest obowiązany niezwłocznie zwrócić Kupującemu kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, a w przypadku gdy Kupujący korzysta z rachunku płatniczego, przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza.


2.7. Kupujący odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:


a. posłużenia się utraconym przez Kupującego albo skradzionym Kupującemu instrumentem płatniczym lub


b. przywłaszczenia instrumentu płatniczego Kupującego lub jego nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Kupującego obowiązku, o którym mowa w art. 42 ust. 2 Ustawy.


2.8. Kupujący odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w art. 42 Ustawy.


2.9. Kupujący nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze po dokonaniu zgłoszenia swojemu dostawcy usług płatniczych, o którym mowa w artykule 6.5 lub podmiotowi wskazanemu przez tego dostawcę utratę, kradzież, przywłaszczenie albo nieuprawnione użycie instrumentu płatniczego lub nieuprawnionego dostępu do tego instrumentu, chyba że płatnik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji.


2.10. Jeżeli dostawca usług płatniczych Kupującego, o którym mowa w artykule 6.5, nie zapewnia odpowiednich środków umożliwiających Kupującemu dokonanie w każdym czasie zgłoszenia, o którym mowa w artykule 2.9., Kupujący nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że Kupujący doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji.


Działania PayPro


2.11. W przypadku gdy PayPro na podstawie umowy o pojedynczą transakcję płatniczą dostawcą usługi płatniczej Kupującego lub na podstawie Umowy ramowej dostawcą usługi płatniczej wypłaty zainicjowanej przez Sprzedającego, PayPro bez względu na odpowiedzialność ponoszoną na mocy art. 144 ust. 1 Ustawy, na wniosek Użytkownika podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadomi Użytkownika o ich wyniku.


2.12. W przypadku gdy PayPro na podstawie Umowy ramowej, jest operatorem transakcji płatniczej zainicjowanej przez Sprzedającego lub za jego pośrednictwem, innej niż mowa w artykule 2.11., bez względu na odpowiedzialność ponoszoną na mocy art. 145 ust. 1 i 3 Ustawy, PayPro podejmuje na wniosek Sprzedającego niezwłoczne starania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia Sprzedającego o ich wyniku.


2.13. Odpowiedzialność PayPro ponoszona zgodnie z art. 144 i art. 145 Ustawy obejmuje także opłaty oraz odsetki, którymi został obciążony Użytkownik w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej przez PayPro.


2.14. Wobec Sprzedającego PayPro nie ponosi odpowiedzialności za zwrot kwoty autoryzowanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez Sprzedającego lub za jego pośrednictwem, która została już wykonana, jeżeli w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota transakcji płatniczej oraz kwota transakcji płatniczej jest wyższa niż kwota, jakiej Kupujący mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych transakcji Kupującego, postanowienia umowy ramowej z dostawcą usługi płatniczej Kupującego, o którym mowa w artykule 6.5 i istotne dla sprawy okoliczności. Wobec Kupującego PayPro ponosi tę odpowiedzialności w przypadku gdy PayPro jest dostawcą usługi płatniczej Kupującego. W takim przypadku Kupujący może żądać zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji płatniczej od swojego dostawcy w wysokości pełnej kwoty wykonanej transakcji płatniczej


2.15. W przypadku, o którym mowa w artykule 2.15. Kupujący może wystąpić o zwrot kwoty autoryzowanej transakcji płatniczej do swojego dostawcy usługi płatniczej w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku płatniczego, a w przypadku gdy nie korzysta z rachunku płatniczego – od dnia wykonania transakcji płatniczej. Dostawca Kupującego powinien dokonać zwrotu pełnej kwoty transakcji płatniczej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu, albo podać uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu, wskazując organy, do których Kupujący może złożyć skargę, jeżeli nie zgadza się z przedstawionym uzasadnieniem.


2.16. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu należnych środków na rachunek płatniczy lub adres wskazany przez Sprzedającego na zasadach określonych w artykule 4 spowodowane nie podaniem bądź podaniem nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Sprzedającego, które uniemożliwiają zrealizowanie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.


2.17. PayPro nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającymi i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Użytkowników, z wyłączeniem czynności objętych Usługą Przelewy24. PayPro, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Sprzedających do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług w ramach Cukus oraz wypłacalność Kupujących.


2.18. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za niedojście lub opóźnienie w realizacji wypłaty środków na rachunek płatniczy Sprzedającego, o którym mowa w artykule 5.3 wynikłe z przyczyn powstałych po złożeniu do banku lub krajowej instytucji płatniczej przez PayPro polecenia przelewu.


2.19. PayPro w zakresie w jakim wykonuje czynności objęte Usługą Przelewy24 za pośrednictwem agenta, o którym mowa w ust 1.1. powyżej ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.


ARTYKUŁ 3. PROCEDURA IDENTYFIKACYJNA I WERYFIKACYJNA

Procedura weryfikacyjna


3.1. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w związku z zawarciem Umowy ramowej dotyczącej Usługi Przelewy24 oraz w trakcie jej wykonywania PayPro prowadzić będzie kwalifikację wiarygodności finansowej zgodnie z art. 10 Ustawy, ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, jak również PayPro stosuje środki bezpieczeństwa przewidziane w przepisach prawa i w związku z tym może zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Sprzedającego do danej grupy ryzyka. PayPro dokonuje powyższej analizy ryzyka obsługi płatności w oparciu o dane dostępne przy wykonywaniu Usługi Przelewy24. W uzasadnionych przypadkach PayPro zastrzega sobie prawo odmowy obsługi danej płatności, w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalność samej płatności.


3.2. W przypadku blokady Konta Sprzedającego lub podjęcia działań, o których mowa w art. 2.13 lub 8.2. Regulaminu Cukus świadczenie Usługi Przelewy24 będzie zawieszone. Ponadto PayPro może dokonać blokady rachunku płatniczego w następujących przypadkach:


a. korzystania przez Sprzedającego z Usługi Przelewy24 w celu złamania lub obejścia prawa oraz reguł uczciwego obrotu oraz niniejszego regulaminu,


b. nieuprawnionym korzystaniu z Usługi Przelewy24 przez Sprzedającego lub osobę trzecią działającą w porozumieniu lub za wyraźnym bądź dorozumianym przyzwoleniem Sprzedającego,


c. nieaktualnych lub błędnych danych niezbędnych do realizacji zlecenia płatniczego,


d. w wyniku zawiadomienia lub decyzji uprawnionego organu,


e. podejrzenia prania pieniędzy. W takim przypadku PayPro zawiadomi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), a następnie będzie postępował zgodnie z wytycznymi GIIF,


f. oferowania przez Sprzedającego w ramach Transakcji objętych Usługą Przelewy24 Towarów zakazanych lub dopuszczonych warunkowo, bez spełnienia wymaganych warunków, o których mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu Cukus.


3.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że używanymi instrumentami płatniczymi (w szczególności kartą płatniczą) w celu skorzystania z Usługi Przelewy24 może posługiwać się:


a. posiadacz karty płatniczej tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, który na podstawie umowy o elektroniczny instrument płatniczy dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w tejże umowie, oraz


b. użytkownik karty płatniczej, tj. osoba fizyczna upoważniona przez posiadacza do dokonywania w imieniu i na rzecz posiadacza operacji określonych w umowie, której dane identyfikacyjne są umieszczone na karcie płatniczej.


3.4. Wykryte przypadki naruszenia prawa w tym zakresie podlegają zgłoszeniu właściwym organom ścigania. Informacje zawierające opis środków, jakie powinien przedsięwziąć Użytkownik w celu bezpiecznego przechowywania instrumentu płatniczego, Użytkownik powinien otrzymać od swojego dostawcy usług płatniczych udostępniającego mu ten instrument płatniczy.


3.5. Sprzedający zobowiązany jest przejść identyfikację i weryfikację, o której mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „Identyfikacją i Weryfikacją Użytkownika”. W tym celu Cukus.pl udostępnia PayPro dane podstawowe, o których mowa w artykule 7.1., a Sprzedajacy powinien zasilić rachunek płatniczy wskazany przez PayPro kwotą 1,01 zł z rachunku płatniczego Sprzedającego, o którym mowa w artykule 5.3. Powyższa kwota jest w całości zwracana przez PayPro na rachunek płatniczy Sprzedającego, z którego została wpłacona. PayPro może również przeprowadzić rozszerzoną Identyfikację i Weryfikację Użytkownika na podstawie innej procedury przewidzianej w przepisach prawa umożliwiającej PayPro żądania od Sprzedającego w tym celu podania innych niezbędnych danych identyfikacyjnych i weryfikacyjnych. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany przez Sprzedającego rachunku płatniczego, o którym mowa w artykule 5.3.


3.6. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów prawa, niniejszej Umowy ramowej, Regulaminu Cukus w oraz zasad określonych przez właściwe organizacje kart płatniczych.


ARTYKUŁ 4. USŁUGA PRZELEWY24 DLA SPRZEDAJĄCYCH

Szczególne zasady świadczenia Usługi Przelewy24 dla Sprzedających


4.1. PayPro świadcząc Usługę Przelewy24 na rzecz Sprzedającego prowadzi rachunek płatniczy Sprzedającego oraz na zlecenie Sprzedającego inicjuje przelew środków zgromadzonych na rachunku płatniczym na rachunek płatniczy wskazany przez Sprzedającego lub inicjuje wypłatę środków przekazem pocztowym na warunkach określonych w artykule 5.7. W ramach Usługi Przelewy24 PayPro przyjmuje na rachunek płatniczy Sprzedającego wpłaty dokonywane przez Kupujących w związku z Transakcjami dokonanymi w ramach Cukus.


4.2. Usługa Przelewy24 umożliwia Sprzedającym ponadto:


a. dostęp do informacji o historii wpłat dokonanych przez Kupujących,


b. dostęp do informacji o statusie wypłat inicjowanych przez Sprzedającego,


c. zwrot Kupującemu wpłaconych przez niego środków, do momentu zlecenia wypłaty.


4.3. Sprzedający, który prawidłowo i w całości wypełnił formularz konfiguracyjny na stronach Cukus, ma dostęp w formie elektronicznej do zestawienia transakcji płatniczych ponad okres wskazany w artykule 1.26 jednakże nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przeprowadzenia, w ramach samodzielnie generowanych zestawień. Po upływie 12- miesięcznego okresu Sprzedający może uzyskać powyższe dane w formie elektronicznej wyłącznie na pisemne żądanie skierowane do PayPro


4.4. Sprzedający może w każdym czasie uznać reklamację Kupującego i zlecić PayPro zwrot otrzymanej płatności. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, w szczególności przepisy Ustawy oraz przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, PayPro zwróci Kupującemu wskazaną przez Sprzedającego kwotę, z tym zastrzeżeniem że:


a. zlecenie takiego zwrotu będzie przyjęte do wykonania wyłącznie jeśli saldo na rachunku płatniczym Sprzedającego będzie dodatnie, i stan tego salda będzie wystarczający do wykonania zwrotu,


b. PayPro posiada dane Kupującego umożliwiające zwrot; jeżeli PayPro nie posiada wszystkich niezbędnych do wykonania zwrotu danych Kupującego, może wezwać Sprzedającego do wskazania tych danych, pod rygorem odmowy realizacji zwrotu.


4.5. PayPro uznaje rachunek płatniczy Sprzedającego kwotą transakcji płatniczej z datą waluty tego dnia roboczego, w którym rachunek PayPro, został uznany kwotą transakcji płatniczej.


4.6. PayPro udostępnia Sprzedającemu kwotę otrzymanej transakcji płatniczej niezwłocznie po uznaniu tą kwotą rachunku płatniczego prowadzonego dla Sprzedającego przez PayPro, z zastrzeżeniem że wypłata tej kwoty następuje na zasadach określonych w artykule 5.


ARTYKUŁ 5. ZASADY REALIZACJI WYPŁAT

Ogólna zasada realizacji wypłat


5.1. W ramach Usługi Przelewy24 PayPro udostępnia Sprzedającemu system rozumiany jako zespół procedur, infrastruktury, relacji z instytucjami pośredniczącymi zorganizowany przez PayPro, umożliwiający dokonywanie przez Kupującego zapłaty na rzecz Sprzedającego oraz wypłaty przez Sprzedającego całości środków zaewidencjonowanych na jego rachunku płatniczym na rachunek płatniczy prowadzony przez bank lub krajową instytucję płatniczą mające siedzibę na terytorium Polski. Wypłaty będą realizowane zgodnie z danymi, o których mowa w artykule 5.3.


Moment otrzymania zlecenia wypłaty przez Operatora płatności


5.2. PayPro realizuje wypłatę środków zaewidencjonowanych na rachunku płatniczym Sprzedającego nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez PayPro zlecenia wypłaty od Sprzedającego. Momentem otrzymania zlecenia wypłaty jest:


a. moment, w którym zlecenie przekazane przez Sprzedającego zostało otrzymane przez PayPro - w przypadku wskazanym w artykule 5.5.lit a)


b. początek dnia wskazanego przez Sprzedającego w formularzu konfiguracyjnym - w przypadku wskazanym w artykule 5.5. lit. b), 5.6 i 5.7. W przypadku wskazanym w artykule 5.5. lit a) Sprzedający nie może odwołać zlecenia wypłaty od momentu otrzymania go przez PayPro. W przypadku wskazanym w artykule 5.5 lit. b), 5.6 i 5.7. Sprzedający może odwołać zlecenie wypłaty środków zaewidencjonowanych na rachunku płatniczym nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty wskazany przez Sprzedającego.


Zakres informacji niezbędnych do realizacji wypłaty


5.3. Celem dokonania wypłaty, o której mowa w artykułach 5.5-5.7 Sprzedający powinien wypełnić formularz konfiguracyjny na stronach Cukus. Wypełniając formularz konfiguracyjny Sprzedający podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres (dla Konta Firma nazwa firmy), adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego lub rachunku płatniczego, na który będą przekazywane środki zgromadzone na rachunku płatniczym prowadzonym przez PayPro. W ramach rozszerzonej Identyfikacji i Weryfikacji Użytkownika, o której mowa w artykule 3.5. PayPro może żądać także innych danych Sprzedającego. Dane Sprzedającego wskazane powyżej powinny być zgodne z danymi posiadacza rachunku płatniczego, z którego nastąpi wpłata związana z Identyfikacją i Weryfikacją Sprzedającego. W przypadku Konta Junior możliwe jest wskazanie w powyższym formularzu danych opiekuna prawnego Użytkownika tego Konta.


5.4. Wypłata wskazana w artykułach 5.5-5.7 wywołuje skutki jeżeli przy logowaniu się na Koncie Sprzedającego użyte zostały prawidłowe dane identyfikacyjne (login i hasło).


Częstotliwość wypłat


5.5. Sprzedający w ramach funkcjonalności, o której mowa w artykule 5.1. może zlecić wypłatę na rachunek płatniczy prowadzony w banku polskim lub krajowej instytucji płatniczej:


a. jako wypłatę jednorazową (wypłata na żądanie),


b. zlecić wypłaty cykliczne i określić ich częstotliwość (wypłaty automatyczne). Warunkiem realizacji wypłaty automatycznej jest posiadanie na rachunku płatniczym środków o równowartości co najmniej 20 złotych.


Za bank polski nie uznaje się banku zagranicznego posiadającego siedzibę poza granicami Polski.


Wypłaty niestandardowe


5.6. Pomimo zasady zawartej w art. 5.1 PayPro, na szczególne zlecenie Sprzedającego, dokonuje wypłaty środków zaewidencjonowanych na rachunku płatniczym przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez bank mający siedzibę poza granicami Polski, przy czym zlecenie takie przyjmowane jest do realizacji pierwszego dnia miesiąca dla kwot poniżej 100 PLN oraz pierwszego i czternastego dnia miesiąca dla kwot powyżej 100 PLN (jeżeli 1 lub 14 dzień miesiąca przypada w sobotę lub niedzielę bądź dzień ustawowo wolny od pracy, zlecenie wypłaty realizowane jest w kolejnym dniu roboczym). Sprzedający może odrębnie zlecić wypłaty na rachunek bankowy prowadzony przez bank mający siedzibę poza granicami Polski w innym czasie niż powyżej zakreślony, po uprzednim uzgodnieniu z PayPro wysokości opłaty za takie zlecenie, które zobowiązany będzie ponieść Sprzedający.


5.7. Pomimo zasady zawartej w art. 5.1. PayPro, na szczególne zlecenie Sprzedającego dokonuje automatycznej wypłaty środków zaewidencjonowanych na rachunku płatniczym przekazem pocztowym, o ile wartość tych środków nie przekracza kwoty 800 PLN. Zlecenia takie są przyjmowane i realizowane pierwszego dnia miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca przypada w sobotę lub niedzielę bądź dzień ustawowo wolny od pracy, zlecenie wypłaty realizowane jest w kolejnym dniu roboczym. Sprzedający może odrębnie zlecić wypłaty przekazem pocztowym w innym czasie niż powyżej zakreślony, po uprzednim uzgodnieniu z PayPro wysokości opłat za takie zlecenie, które zobowiązany będzie ponieść Sprzedający.


5.8. Warunkami wypłaty przez Sprzedającego środków zaewidencjonowanych na rachunku płatniczym na zagraniczny rachunek bankowy, o którym mowa w art. 5.6. są:


a. możliwość rozliczania wypłat w PLN przez bank Sprzedającego, a w przypadku gdy bank, o którym mowa powyżej nie rozlicza wpłat w PLN zgromadzone środki nie będą mogły zostać wpłacone przez PayPro do chwili zmiany rachunku przez Sprzedającego na bank rozliczający transakcje w PLN; oraz


b. rachunek zagraniczny jest prowadzony przez bank mający siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej lub w państwie równoważnym w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


5.9. W przypadku pobierania przez PayPro opłat, o których mowa w artykule 5.6. oraz 5.7. informacja zawierająca zestawienie tych opłat dostępna będzie w ramach Konta Sprzedającego. Postanowienie artykułu 1.26 stosuje się w takim przypadku odpowiednio do tego zestawienia opłat.


ARTYKUŁ 6. USŁUGA PRZELEWY24 – POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI PŁATNICZEJ DLA KUPUJĄCYCH

Płatność za zakupy przez Kupujących w tym Użytkowników nieposiadających Konta w Cukus


6.1. Postanowienia niniejszego artykułu określają szczególne zasady obsługi przez PayPro transakcji płatniczych dla Sprzedającego pochodzących od Kupujących, w tym Kupujących nieposiadających Konta w ramach Cukus, zgodnie z postanowieniami art. 2.7. Regulaminu Cukus. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, stosuje się pozostałe postanowienia niniejszego regulaminu. Niniejszy regulamin stanowi wzór umowy o pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy.


6.2. Umowa o pojedynczą transakcję płatniczą, zawierana z Kupującymi dochodzi do skutku z chwilą wyboru i potwierdzenia w ramach Cukus woli skorzystania z Usługi Przelewy24 przez Kupującego na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.


6.3. Płatność w rozumieniu niniejszego artykułu oznacza dokonywaną przez Kupującego zapłatę na rzecz Sprzedającego za pośrednictwem PayPro w celu wykonania zobowiązania pieniężnego powstałego w wyniku Transakcji pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, stanowiącą pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy.


6.4. W ramach Usługi Przelewy24 PayPro nie prowadzi dla Kupującego rachunku płatniczego.


6.5. Kupujący jako płatnik musi dysponować instrumentem płatniczym, dla którego dostawcą usług płatniczych jest inny dostawca niż PayPro. W szczególności dostawcą Kupującego może być bank.


6.6. Wobec tego, że zlecenie płatnicze Kupującego dotyczące transakcji płatniczej jest przekazywane przez instrument płatniczy objęty umową ramową z dostawcą Kupującego, o którym mowa w artykule 6.5., PayPro nie jest obowiązane do dostarczania ani udostępniania informacji, które Kupujący otrzymał lub powinien otrzymać na podstawie umowy ramowej dotyczącej użytego instrumentu płatniczego.


6.7. Celem dokonywania płatności na rzecz Sprzedających w ramach Usługi Przelewy24 Kupujący powinien podać następujące dane: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu. W uzasadnionych przypadkach PayPro jest uprawnione do żądania od Kupującego innych danych niezbędnych do oceny ryzyka płatności, adekwatnych do celu w jakim są żądane z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane „RODO”.


6.8. PayPro świadczy Usługę Przelewy24 na podstawie otrzymanego od Kupującego zlecenia płatniczego, którego złożenie jest możliwe po zaakceptowaniu Regulaminu Cukus, niniejszego regulaminu Usługi Przelewy24 oraz podaniu danych określonych w artykule 6.7. powyżej. Złożenie zlecenia płatniczego następuje poprzez kliknięcie pola akcji udostępnionego w ramach Cukus oznaczającego wolę złożenia i autoryzacji tego zlecenia. Niezależnie od powyższego Kupujący będzie autoryzował płatność u swojego dostawcy o którym mowa w artykule 6.5. zgodnie z warunkami korzystania z użytego do wykonania płatności instrumentu płatniczego.


6.9. Za moment otrzymania zlecenia płatniczego przez PayPro uznaje się dzień, w którym rachunek bankowy PayPro został uznany kwotą płatności. W przypadku gdy PayPro otrzymało zlecenie płatnicze w dniu niebędącym dniem roboczym, przyjmuje się, że zlecenie płatnicze zostało otrzymane w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.


6.10. PayPro jest obowiązany doprowadzić do uznania rachunku płatniczego Sprzedającego kwotą transakcji płatniczej zainicjowanej przez Kupującego nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia płatniczego.


6.11. Kupujący jest informowany o dokonanej płatności w formie komunikatu elektronicznego przesłanego na podany przez Kupującego adres e-mail, umożliwiającego utrwalenie zawartych w nim danych. Kupujący akceptując regulamin wyraża zgodę na powyższy sposób przekazywania informacji o indywidualnych transakcjach płatniczych.


6.12. Kupujący w ramach pojedynczej transakcji płatniczej nie ponosi na rzecz PayPro opłat za korzystanie z Usługi Przelewy24 w ramach Cukus.


ARTYKUŁ 7. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Usługi Przelewy24


7.1. Dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, login Użytkownika oraz inne dane o których mowa w artykule 5.3. oraz artykule 6.7. udostępniane są przez Cukus.com PayPro, w celu świadczenia Usługi Przelewy24, a także w celu wypełnienia przez PayPro obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.


7.2. Udostępnienie danych osobowych PayPro dotyczy danych niezbędnych do świadczenia Usługi Przelewy24 oraz realizacji obowiązków związanych ze świadczeniem Usługi Przelewy24 (w szczególności danych takich jak: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu).


7.3. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, udostępnionych przez Cukus.com PayPro, administratorem tych danych osobowych w rozumieniu RODO jest - poza Cukus.com - także PayPro.


7.4. Dane osobowe Użytkowników, przekazane przez Cukus.com PayPro, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą.


7.5. PayPro z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). PayPro zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. PayPro sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.


7.6. PayPro zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe zostały mu udostępnione przez Cukus.com, realizację uprawnień wynikających z RODO , w tym prawa do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody, na zasadach opisanych w przepisach powyższego Rozporządzenia.


7.7. Dane osobowe Użytkowników, których dane osobowe zostały udostępnione przez Cukus.pl PayPro, mogą być przekazywane:


a. podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w ramach wypełniania przez PayPro obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez PayPro Usługi Przelewy24,


b. w zależności od wybranej przez Użytkownika metody płatności ww. dane osobowe mogą zostać przekazane do: banków, instytucji płatniczych, instytucji pożyczkowych, organizacji kart płatniczych, schematów płatniczych) w celu realizacji Usługi Przelewy24


c. w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji Usługi Przelewy24, a także w związku z tą usługą - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie PayPro czynności związane ze świadczeniem Usługi Przelewy24 lub będącym uczestnikami (w tym beneficjentami) Usługi Przelewy24,


d. Sprzedającym celem poinformowania ich o statusie płatności w ramach Usługi Przelewy24,


e. Cukus.pl w celu przeciwdziałania oszustwom na Cukus związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi.


7.8. Z uwagi na współpracę PayPro i Cukus.pl w związku z dostępnością i świadczeniem Usługi Przelewy24 w ramach Cukus na rzecz Użytkowników, Cukus.pl będzie posiadała dostęp do informacji o Usłudze Przelewy24, w szczególności informacje, które będą udostępniane w Koncie. Wobec powyższego Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża elektroniczną zgodę na przekazywanie przez PayPro do Cukus.pl powyższych informacji, zwalniając w ten sposób PayPro z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej związanej ze świadczeniem usług płatniczych, o której mowa w Ustawie, w stosunku do Cukus.pl. Z uwagi na warunki świadczenia Usługi Przelewy24 w ramach Cukus, odwołanie powyższej zgody jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy ramowej w trybie natychmiastowym.


7.9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez PayPro danych osobowych Użytkowników, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i dalszym przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszonej na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/dla-firm/obowiazki-informacyjne-sprzedawcy.


ARTYKUŁ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji


8.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.


8.2. Reklamację można złożyć w formie:


a. w formie pisemnej – na adres korespondencyjny PayPro, o którym mowa w artykule 1.1. lub bezpośrednio w tej jednostce;


b. ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu: +48616429344 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik), albo osobiście do protokołu podczas wizyty Użytkownika w siedzibie PayPro oraz w jednostkach organizacyjnych PayPro prowadzących obsługę klientów w jednostce, o której mowa w ust. a. powyżej;


c. w formie elektronicznej - na adres e-mail: serwis@przelewy24.pl lub poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej pod adresem http://przelewy24.pl/kontakt/reklamacja.


8.3. Reklamacja złożona do PayPro powinna zawierać co najmniej: numer płatności, kwotę płatności, tytuł płatności, datę płatności, adres e-mail a także inne dane które mogą usprawnić proces rozpatrywania reklamacji, w szczególności imię i nazwisko posiadacza użytego do płatności instrumentu płatniczego, nazwę banku, numer rachunku bankowego, nazwę i numer karty płatniczej oraz powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w Transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego.


8.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, PayPro zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


8.5. PayPro rozpoznaje reklamację bez zbędnej zwłoki jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, zwłaszcza gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez PayPro współdziałania z bankiem lub inną instytucją pośredniczącą, które współpracowały z nim przy obsłudze płatności, wyżej wskazany termin może ulec przedłużeniu jednak nie dłużej niż do 60 dni licząc od dnia wpływu reklamacji. PayPro informuje Użytkownika o przedłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji wyjaśniając przyczynę opóźnienia, okoliczności, które mają być wyjaśnione oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.


8.6. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez PayPro w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź na reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną, o ile Użytkownik złożył wniosek o takie doręczenie odpowiedzi w formie elektronicznej.


8.7. Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z PayPro, w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana płatność oraz na każde wezwanie PayPro, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, dostarczyć PayPro, kopie dokumentów dotyczących realizacji Transakcji, w ramach której Użytkownik przyjął płatność dokonaną kartą płatniczą, w tym: kopię potwierdzenia nadania zamawianej przez Kupującego przesyłki lub potwierdzenie zrealizowania zamawianej usługi. Użytkownik zobowiązany jest przechowywać te dokumenty przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty realizacji płatności.


8.8. Użytkownik może wnieść skargę na naruszające przepisy prawa działanie PayPro do organu sprawującego nadzór nad PayPro.


8.9. PayPro nie jest adresatem i nie rozpatruje:


a. reklamacji związanych z nieprawidłowym wykonaniem przez Sprzedającego zobowiązania wobec Kupującego związanego z zawartą pomiędzy nimi Transakcją,


b. reklamacji związanych z nieprawidłowym wykonaniem przez https://www.przelewy24.pl/dla-firm/obowiazki-informacyjne-sprzedawcy.pl zobowiązań wobec Sprzedających lub Kupujących związanych z korzystaniem z Cukus.com, chyba że dotyczą one również Usługi Przelewy24.


8.10. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, spór między Użytkownikiem a PayPro może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego na wniosek reklamującego:


a. przez Rzecznika Finansowego, zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, lub


b. przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.


8.11. Podmiot składający reklamację może również wystąpić z powództwem do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy


ARTYKUŁ 9. ZASADY ZMIANY REGULAMINU USŁUGI PRZELEWY24

Zasady zmiany regulaminu Usługi Przelewy24


9.1. PayPro zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących ważnych przyczyn:


a. wydania przez sąd powszechny lub organ państwowy orzeczenia lub decyzji nakładającej obowiązek zmiany regulaminu lub uzasadniającej potrzebę dokonania takiej zmiany;


b. zmiany przepisów prawa w zakresie działalności prowadzonej przez PayPro, skutkującej koniecznością zmiany regulaminu celem dostosowania go do obowiązujących przepisów;


c. poprawy przez PayPro poziomu bezpieczeństwa Użytkowników lub poziomu ochrony danych osobowych Użytkowników;


d. ulepszenia funkcjonalności oferowanych przez PayPro, o których mowa w artykule 5.1. wprowadzenia nowej funkcjonalności lub rezygnacji z niektórych funkcjonalności w ramach wykonywania usług;


e. rozszerzenia zakresu Usługi Przelewy24 o nowe cechy tej Usługi;


f. rozszerzenia oferowanych dla Użytkowników metod płatności w ramach Usługi Przelewy24 jeśli wprowadzenie nowej metody płatności wymagało będzie dostosowania postanowień regulaminu;


g. zmiany umowy zawartej pomiędzy PayPro a Cukus.pl, na podstawie której PayPro świadczy Usługę Przelewy24 dla Użytkowników;


h. zmiany Regulaminu Cukus pociągającej za sobą konieczność dostosowania niniejszego regulaminu do zasad obowiązujących Użytkowników w ramach Cukus.


9.2. PayPro poinformuje Użytkownika o ewentualnych zmianach postanowień niniejszego regulaminu, a tym samym informuje Sprzedającego o zmianach Umowy ramowej zawartej na jego podstawie, nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Informacja przekazana zostanie Użytkownikom na stronie Cukus w sposób umożliwiający jej utrwalanie oraz odtwarzanie przechowywanych danych w niezmienionej postaci. Informacja może być przekazana Sprzedającym również w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji – a na żądanie złożone przez Użytkownika zgłoszone w sposób określony w artykule 1.24 – w formie poczty elektronicznej. Jeżeli przed określonym dniem wejścia w życie zmian Umowy ramowej Sprzedający nie zgłosi PayPro sprzeciwu wobec takich zmian, uznaje się, że Sprzedający wyraził na nie zgodę. W przypadku, gdy Sprzedający zgłosi sprzeciw w formie pisemnej na adres PayPro, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy ramowej w sposób określony w artykule 9.3., Umowa ramowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.


9.3. Sprzedający ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ramową, składając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ramowej w formie pisemnej na adres PayPro. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże realizacja rozpoczętych Usług Przelewy24 dla Użytkowników zostanie zakończona na zasadach określonych w niniejszym regulaminie Usługi Przelewy24.


ARTYKUŁ 10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Rezygnacja z Usługi Przelewy24


10.1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy ramowej zawartej na podstawie niniejszego regulaminu, Sprzedający może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w artykule 1.1. lub na piśmie na adres korespondencyjny PayPro wskazany w artykule 1.1. Jednakże w przypadku skorzystania z Usługi Przelewy24 i całkowitego jej wykonania, przed upływem tego terminu, płatność taka nie podlega zwrotowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa Przelewy24 będzie wykonywana na jego prośbę niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie tej Usługi. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu Cukus.


10.2. Sprzedający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ramowej w każdym czasie poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej PayPro wskazany w artykule 1.1. lub na piśmie na adres PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.


10.3. PayPro jest uprawnione do wypowiedzenia Umowy ramowej w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia warunków niniejszego regulaminu, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub na piśmie na wskazany przez Użytkownika adres.


Odwołanie do Regulaminu Cukus


10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a także w odniesieniu do definiowania użytych w niniejszym regulaminie terminów pisanych duża literą zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Cukus, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.


Prawo właściwe


10.5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Cukus.pl, oraz umowy pomiędzy Użytkownikiem a PayPro, której przedmiotem są usługi świadczone przez PayPro, w ramach Usługi Przelewy24 na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, jest prawo polskie.


Brak komentarza
Opublikuj komentarz
* treść:
 
Następny post:Śledzenie przesyłki