W koszyku nie ma żadnych przedmiotów. Kup coś!
Lista kategorii artykułów

Polityka prywatności

Najczęstsze pytania > O sklepie > Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności


Część I. Zakres obowiązywania


Cukus sp. z o.o. (dalej „Cukus.com”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Cukus.com ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Cukus.com, skontaktuj się z Cukus.com (link do formularza kontaktowego znajduje się w części IX tego dokumentu). Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych na platformie Cukus. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).


Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Cukus.com w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.cukus.com i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Cukus.com. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


Korzystanie przez Ciebie z Cukus, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Cukus.


Klikając w linki zamieszczone na platformie Cukus lub aplikacji mobilnej możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Cukus.com i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.


Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez Cukus.com, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Cukus.com.


Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład lokalizację Użytkownika, jego imię i nazwisko, numer telefonu oraz zdjęcia umieszczone przez Użytkownika na platformie Cukus. Utworzone w ramach Konta profile mogą być wykorzystywane przez Użytkowników do wzajemnych kontaktów, na przykład w przypadku zainteresowania ofertą udostępnianą na platformie Cukus. Użytkownicy mogą udostępniać swoje dane osobowe oraz inne informacje na swoich publicznych profilach (tj. profilach, do których dostęp może mieć każdy, kto korzysta z Internetu), na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości. W przypadku logowania się do Cukus.com za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, na którymi Cukus.com nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, Cukus.com w ramach platformy Cukus pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.


Transakcje: Cukus.com w ramach platformy Cukus może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Kupującemu i Sprzedającemu zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Cukus.com w ramach platformy Cukus. Część z danych niezbędnych do wystawienia Oferty wymagana będzie także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane przez Użytkownika w Ofertach i „Wiadomościach do Kupującego” nie pochodzą od Cukus.com i nie są przez Cukus.com inicjowane. Z tego powodu, w najszerszym możliwym zakresie dopuszczanym na gruncie prawa mającego zastosowanie, Cukus.com nie jest odpowiedzialne za informacje udostępniane w ramach Ofert i „Wiadomości do Kupującego”.


Obsługa Użytkownika: Cukus.com w ramach platformy Cukus, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Cukus.com będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.


Formularz kontaktowy: Cukus.com w ramach platformy Cukus może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Cukus.com oraz Sprzedającymi za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach platformy Cukus. Dane te są niezbędne do umożliwienia Cukus.com kontaktu z Użytkownikami, ale także umożliwienia Użytkownikom kontaktu z innymi Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem platformy Cukus, na przykład w związku z zawarciem umowy sprzedaży w ramach transakcji dokonywanych na platformie Cukus. Udostępniany przez Cukus.com formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją Transakcji i wykorzystanie go to takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu. Z powodu obowiązujących przepisów prawa, które nakazują Cukus.com przeciwdziałanie różnym nieuczciwym praktykom i naruszeniom prawa, Cukus.com jest uprawniona do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego dla realizacji tych celów. Cukus.com może też analizować i blokować za pomocą specjalnego oprogramowania wiadomości przesyłane pomiędzy Użytkownikami, poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści (np. zachętę do dokonywania przestępstw) lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników (np. mają na celu niezgodne z prawem uzyskanie hasła do Konta).


Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Cukus.com lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Cukus.com jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy Cukus), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Cukus lub usług podmiotów zewnętrznych.


Uzupełnianie pozyskanych danych: Cukus.com jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.


Ankiety: Dodatkowo i tylko za zgodą Użytkownika, okazjonalnie, w drodze ankiet, przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Cukus, Cukus.com zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Cukus.com do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielnie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do Cukus.com jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie.


Konkursy: Od czasu do czasu w Cukus organizowane są konkursy. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez Cukus.com do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.


Akcje promocyjne: Okazjonalnie w Cukus organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Cukus.com zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.


Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

Tak jak wiele innych serwisów internetowych oferujących bardzo różne usługi świadczone drogą elektroniczną, Cukus.com może gromadzić w ramach usług platformy Cukus dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). 


Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Cukus.com przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w Cukus w następujących celach:


a. zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;


b. zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika;


c. umożliwienie pełnego korzystania z platformy Cukus, w tym dokonywania transakcji na platformie Cukus;


d. dostosowywanie kategorii ofert i poszczególnych ofert we właściwościach platformy Cukus lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności na platformie Cukus;


e. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Oferty oraz zarządzanie ruchem na platformie Cukus;


f. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;


g. przeprowadzanie badań i analiz platformy Cukus między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;


h. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Cukus oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;


i. realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Użytkownikami na platformie Cukus, w ramach sprzedaży własnej prowadzonej przez Cukus.com wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;


j. realizacja umów poręczenia w ramach Programu Ochrony Kupujących;


k. obsługa reklamacji na platformie Cukus i w Sklepie Cukus;


l. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;


m. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług platformy Cukus, towarów Sklepu Cukus lub usług bądź towarów osób trzecich;


n. obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy;


o. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;


p. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;


q. zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji na platformie Cukus lub za sprzedane towary w Sklepie Cukus, windykacja należności;


r. wsparcie dla usług kredytowych;


s. wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego towaru;


t. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;


u. statystycznych;


v. archizacyjnych;


w. zapewnienie rozliczalności.


Cukus.com jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie Cukus danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.


Część V. Udostępnianie danych

Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem Cukus.com, Cukus.com może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Cukus.com. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.


Cukus.com nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:


a. Cukus.com może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Cukus.com), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;


b. Cukus.com może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym Cukus w walce z oszustwami i nadużyciami w Cukus, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Cukus.


W ramach przyjętej Polityki Prywatności Cukus.com zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Cukus.


Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie Cukus.com robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Cukus może ujawnić Google Inc. Twój adres IP.


Cukus.com może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Cukus lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.


Sprzedający, do których ma zastosowanie ogólne rozporządzenie o ochronie danych, po uzyskaniu od Cukus.com danych osobowych Kupujących, są zobowiązani spełnić wobec Kupujących wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień Rozporządzenia.


Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika

Przygotowaliśmy specjalną instrukcję postępowania dla Użytkowników, którzy chcieliby skorzystać ze swoich praw przyznanych im ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Dokument ten szczegółowo opisuje w jaki sposób Użytkownicy mogą wykonać swoje prawa wobec Cukus.com. i jest on dostępny pod tym linkiem.


Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).


Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi na platformie Cukus, w tym Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.


Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.


Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Cukus.com dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Cukus.com, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Cukus.com wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.


Część VIII. Zmiana postanowień

W razie konieczności Cukus.com może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku art. 14 ust 2 Regulaminu Cukus stosuje się odpowiednio.


Część IX. Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://cukus.pl/article.php?id=4

Brak komentarza
Opublikuj komentarz
* treść: